องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปกิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกียวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
แนวปฏิบัติ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปกิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกียวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
แนวปฏิบัติ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

(ประกาศเมื่อ 13/02/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

(ประกาศเมื่อ 06/02/2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

(ประกาศเมื่อ 06/02/2566 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

(ประกาศเมื่อ 09/01/2566 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

(ประกาศเมื่อ 16/12/2565 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

(ประกาศเมื่อ 28/11/2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

(ประกาศเมื่อ 28/11/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

(ประกาศเมื่อ 23/11/2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

(ประกาศเมื่อ 21/11/2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566

(ประกาศเมื่อ 06/10/2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ประกาศเมื่อ 21/09/2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การจำหน่ายวัสดุจากการรื้อถอนอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ประกาศเมื่อ 12/09/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

(ประกาศเมื่อ 06/09/2565 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ประกาศเมื่อ 02/09/2565 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ประกาศเมื่อ 04/08/2565 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 03/08/2565 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 01/08/2565 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 25/07/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 07/07/2565 เปิดอ่าน 115 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 20/10/2564 เปิดอ่าน 54 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 09/11/2563 เปิดอ่าน 79 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 23/06/2565 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 01/05/2562 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 01/05/2562 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 23/06/2565 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 19/04/2565 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 23/02/2565 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 22/02/2565 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

(ประกาศเมื่อ 21/02/2565 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)

 
   

Page : 1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น