องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

 
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 18/02/2565 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 23/12/2564 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ร่องทราย หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 14/10/2564 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 83-013 จากสาย เลียบลำเหมืองทิศตะวันตก ถึงสาย บ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 21/09/2564 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองสายต้นโพธิ์ (ตอน3)บ้านป่าก๋อย หมู่ 8
  (ประกาศเมื่อ 05/03/2564 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประตูฝายลำน้ำฮ่องแฮ่ ลูกที่ 3 บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 28/01/2564 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4
  (ประกาศเมื่อ 27/10/2563 เปิดอ่าน 142 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 5
  (ประกาศเมื่อ 27/10/2563 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง บ้านสันสลี หมู่ 7
  (ประกาศเมื่อ 04/12/2563 เปิดอ่าน 104 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายสะพานลำเหมือง ตอน 3 ซอย 4 บ้านสลี หมู่ 7
  (ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 12/11/2563 เปิดอ่าน 80 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่สร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองโคม(เชื่อมสะพานข้ามหนองโคม)
  (ประกาศเมื่อ 22/10/2563 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการรางระบายน้ำไร้ท่อ/ถนนไร้คลอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 1
  (ประกาศเมื่อ 22/08/2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (สายสุสาน) หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 เชื่อม ถนนเลียบลำเหมืองตะวันตก หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกสายหลังวัดทุ่งสว่างอารมณ์ หมู่ 1 บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 27/12/2563 เปิดอ่าน 81 ครั้ง)
 
   
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ 1 บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 18/12/2563 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
 
   

Page : 1
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.