องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 83-014 สายนานายพายัพ บ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้
  (ประกาศเมื่อ 06/01/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 (งวดสุท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีคัดเลือก
  (ประกาศเมื่อ 16/12/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านด้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ประกาศเมื่อ 13/12/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/11/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/11/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย และป้ายตำบลบ้านด้าย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/11/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกฝายแม่น้ำคำหน้าฝายร่องธาตุ หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 9/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างทางหวงชนบท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.83-007 หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 9/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห 553 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/11/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/11/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  (ประกาศเมื่อ 2/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซม ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/10/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ชร.ถ.83-004 หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านป่าก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/10/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/10/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/10/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 19/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 24/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่นชร.ถ.83-001 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/10/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 464 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 24/11/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/10/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด อาคาร ห้องน้ำ บริเวณรอบอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ของอาคาร สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะ
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านด้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ประกาศเมื่อ 22/11/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ณ โรงปุ๋ยและโรงแพ็คผักปลอดสารพิษฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพ
  (ประกาศเมื่อ 30/9/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลขนย้ายขยะ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในตำบลบ้านด้าย ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/09/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/10/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/10/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/10/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 3 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/9/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น