องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 9823 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 3316 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 09/06/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 09/06/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 09/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผักปลอดภัย จำนวน 4 โรงเรือน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 06/06/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง หมายเลขทะเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/05/2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/05/2565 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7481 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/06/2565 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2595 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/05/2565 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2565 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หน้าบ้านนายประเวช ปัญญาวงศ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 09/05/2565 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 สายหลังวัดไชยสถาน หมู่8 บ้านป่าก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 02/05/2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/04/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งลำเหมือง ซอย 2 บ้านด้าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/04/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบเานผุ้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/04/2565 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/04/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 464 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัมนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/03/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/03/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อง๕ืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมุ่บ้าน หมู่ 7 บ้านสันสลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/03/2565 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดบ้านสันสลี หมู่7 บ้านสันสลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/03/2565 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอย2 หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อสนามกีฬาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/03/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 9/03/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านสันปูเลย หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 2/03/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสันปูเลย หมู่5 เชื่อม บ้านป่าก๋อย หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 2/03/2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 2/03/2565 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำปรปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/03/2565 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/03/2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (รองเท้าบูทยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/03/2565 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.