องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
   
  คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
  เพศ
  อายุ
  วุฒิการศึกษา
  อาชีพ
  ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
  ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
  หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
  1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งการสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
  1.2 เจ้าที่หน้าให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เชื่อถือ
  1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
  2.1 มีข้องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม
  3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  3.3 มีการจัดผังการให้บริการอละการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
  3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

  ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ควรปรับปรุงในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ข้อเสนอแนะ

   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.