องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

  (ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  (ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

  (ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน 80 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 19/06/2562 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 14/06/2562 เปิดอ่าน 188 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ประกาศเมื่อ 27/05/2562 เปิดอ่าน 736 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 178 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน

  (ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 258 ครั้ง)

   
     
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน

  (ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 222 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  (ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

  (ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 202 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

  (ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 228 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  (ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 211 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

  (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 302 ครั้ง)

   
     
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่ดำเนินการจัดเก็บเอง

  (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 287 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศแผนอัตรากำลัง

  (ประกาศเมื่อ 29/09/2560 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  (ประกาศเมื่อ 18/06/2561 เปิดอ่าน 239 ครั้ง)

   
     
  สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเอดส์

  (ประกาศเมื่อ 15/06/2560 เปิดอ่าน 251 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  (ประกาศเมื่อ 02/03/2561 เปิดอ่าน 401 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  (ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 360 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องแก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  (ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 333 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  (ประกาศเมื่อ 09/02/2561 เปิดอ่าน 357 ครั้ง)

   
     
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  (ประกาศเมื่อ 11/01/2561 เปิดอ่าน 453 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

  (ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 385 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แลผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

  (ประกาศเมื่อ 06/09/2560 เปิดอ่าน 300 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บ้านด้าย

  (ประกาศเมื่อ 21/08/2560 เปิดอ่าน 347 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

  (ประกาศเมื่อ 14/02/2560 เปิดอ่าน 348 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579)

  (ประกาศเมื่อ 17/07/2560 เปิดอ่าน 309 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564)

  (ประกาศเมื่อ 17/07/2560 เปิดอ่าน 283 ครั้ง)

   
     

  ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
  ประกาศปรับปรุงแผน อบต.บ้านด้าย

  (ประกาศเมื่อ 31/03/2559 เปิดอ่าน 385 ครั้ง)

   
     

  Page : 1 2
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.