องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ประกาศเมื่อ 14/06/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ประกาศเมื่อ 27/05/2562 เปิดอ่าน 136 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

(ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน

(ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 113 ครั้ง)

 
   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน

(ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 72 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

(ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 151 ครั้ง)

 
   
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่ดำเนินการจัดเก็บเอง

(ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 163 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศแผนอัตรากำลัง

(ประกาศเมื่อ 29/09/2560 เปิดอ่าน 141 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ประกาศเมื่อ 18/06/2561 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)

 
   
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเอดส์

(ประกาศเมื่อ 15/06/2560 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ประกาศเมื่อ 02/03/2561 เปิดอ่าน 268 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

(ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 224 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องแก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 190 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ประกาศเมื่อ 09/02/2561 เปิดอ่าน 229 ครั้ง)

 
   
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(ประกาศเมื่อ 11/01/2561 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

(ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 238 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แลผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

(ประกาศเมื่อ 06/09/2560 เปิดอ่าน 181 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บ้านด้าย

(ประกาศเมื่อ 21/08/2560 เปิดอ่าน 211 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

(ประกาศเมื่อ 14/02/2560 เปิดอ่าน 215 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579)

(ประกาศเมื่อ 17/07/2560 เปิดอ่าน 191 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564)

(ประกาศเมื่อ 17/07/2560 เปิดอ่าน 170 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศปรับปรุงแผน อบต.บ้านด้าย

(ประกาศเมื่อ 31/03/2559 เปิดอ่าน 218 ครั้ง)

 
   
กำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2559

(ประกาศเมื่อ 05/01/2559 เปิดอ่าน 278 ครั้ง)

 
   
หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(ประกาศเมื่อ 08/01/2560 เปิดอ่าน 252 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

(ประกาศเมื่อ 08/01/2559 เปิดอ่าน 241 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศให้เจ้าของที่ดินในเขต ต.บ้านด้าย ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560

(ประกาศเมื่อ 05/01/2560 เปิดอ่าน 297 ครั้ง)

 
   

Page : 1 2
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.