องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 
     
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 11/01/2561 เปิดอ่าน 233 ครั้ง)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ คือ
1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในพื้นที่ให้ อบต.บ้านด้ายทราบ
3.สื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมเสริมจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ อบต.บ้านด้าย
หรือ อปท.ใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5.ให้ความร่วมมือ อปท.ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย
อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
***คุณสมบัติของผู้สมัคร (อถล.) 
1. มีสัญชาติไทย 
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 
3.มีภูมิลำเนาในเขต อบต.บ้านด้าย 
***หลักฐานการสมัคร 
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
***กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โทร 053-785009 ต่อ 11
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน

(ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)

 
   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน

(ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)

 
   

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

(ประกาศเมื่อ 21/11/2561 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)

 
   
     
ย้อนกลับ
     
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.