องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
   
   
   
   

 

 

โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(ประกาศเมื่อ 27/12/2559 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้จัดทำโครงการ "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล" เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอแม่สาย ในการแสดงพลังในการร่วมแรงร่วมใจกันรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ สถาบันศาสนาและชุมชน เนื่องจากคนไทยผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ชุมชนคัดแยกขยะ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย

 
 
 
 
 
 
 
ย้อนกลับ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.