องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
  1. แผนพัฒชุมชน
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
การป้องกันการทุจริต
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ITA อบต.บ้านด้าย
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
   
   
 
 
 
 
 

 

 
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
1.นโยบายพัฒนาคนและสังคม ดังนี้

1.1 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในตำบลทั้งในระบบและนอกระบบ
1.2 อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้สืบทอดอย่างยั่งยืน
1.3 ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.นโยบายบริหารจัดการและการหาแหล่งน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์

3.นโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล และส่งเสริมให้มีตัวแทนในระดับอำเภอ จังหวัดต่อไป

4.นโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

5.นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและครอบคลุม และเท่าเทียมทุกหมู่บ้าน

6.นโยบายส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน / ตำบล น่าอยู่

7.นโยบายการสร้างสุขภาพที่ดี การดูแลเด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการของรัฐ

8.นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.