องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ตำบลบ้านด้วย

  วิสัยทัศน์ตำบลบ้านด้าย ( Vision )

  " เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี ตามรอยวิถีพอเพียง "


  พันธกิจหลักของตำบลบ้านด้าย
  1. เร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทั่วถึงในทุกพื้นที่
  2. เร่งแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถต่อสู้ในตลาดการค้าได้
  3. ส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับรายได้ราษฎร การแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของราษฎร การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร
  4. เร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรม ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ เป็นพื้นที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ให้เป็นชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเป็นนานาชาติ
  6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาอบต.
  7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรม แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครบวงจร และครอบคลุมพื้นที่
  10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  11. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนที่รัดกุมและครอบคลุมพื้นที่
  12. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรีองค์กรเอกชน และอื่นๆ

   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.