องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/8/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5849 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 3/8/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/10/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/8/2564 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอาชีพให้กับราษฎรในตำบลบ้านด้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/8/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพให้กับราษฎรในตำบลบ้านด้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/8/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/8/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/10/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 100 รีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 12/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โลโก้ กกต. จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 12/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านด้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 464 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 8/10/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้รถยนต์ส่วนกลาง องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านดท้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หัวนานายมานพ ปวงศักดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลบ้าน้ด้าย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สา
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืิมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.10 เมตร อง
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 สายสุสานตะวันอก หมู่ที 8 ตำบลบ้านด้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร (วัสดุทำดินปลูก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/8/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหว
  (ประกาศเมื่อ 23/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4 และ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/10/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ปรจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย ชร.ถ.83-001 บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ชร.ถ.83-001 บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/9/2564 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7481 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดทุ่งสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 บ้านด้าย พร้อมไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 7/9/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์ผักปลอดภัยชุมชนบ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/9/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/9/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/9/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.