องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 27/03/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 25/03/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาโดมปลูกผักปลอดภัยสารพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 25/03/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบป่าช้า บ้านป่าก๋อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/03/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/03/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งโดยใช้กล่องแกเบี้ยน (หลังโรงเรียนบ้านด้ายเทพฯ) หมู่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 17/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคริ่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 16/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบพลาสติก สำหรับบรรจุขยะอันตราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสาน บ้านสันปูเลย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงกาารปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 02/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยางมะตอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 27/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
    (ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
    (ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
    (ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
    (ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 26/02/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงขยายถนนคสล.หน้าโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชน/เจ้าหน้าที่ ที่รอรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563และนมปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิด 2ช่อง) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 21/02/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 21/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์/ยานยนต์ส่วนกลาง(รถจักรยานยนต์)หมายเลขเลขทะเบียน ขทน600 จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางล้อรถ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง(รถวีโก้) หมายเลขทะเบียน กต 2595 ชร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้ายและถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งโดยใช้กล่องเกเบี้ยน(หลังโรงเรียนบ้านด้ายเทพฯ)หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In Oneสำหรับงานประมวลผล) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-62-0005 จำนวน 1 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นลำเหมืองฝั่งตะวันตก บ้านป่าบงงาม หมู่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 12/02/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-5118 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/02/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/02/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 03/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2 3 4 5 6 7
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.