องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

สายตรง 084-2229455

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๘๓-๐๐๒ สายทาง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านด้ายหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้าย จำนวน ๑ สาย
  (ประกาศเมื่อ 23/07/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๘๓-๐๐๓ สายทาง บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สาย
  (ประกาศเมื่อ 21/07/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ประกาศเมื่อ 29/07/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
  (ประกาศเมื่อ 16/06/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
 
   
ประกาศเรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (แบบบก.06)
  (ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 01/06/2563 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/05/2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 553 ชร   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/05/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ 7 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 07/05/2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการตาม มิติที่ 2 สำหรับนำไปประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 14/05/2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประเภท นม ยู เอส ที ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม)บ้านสันสลี หมู่ 7 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสีแดง สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/04/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/04/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๘๓-๐๐๓ สายทาง บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๕
  (ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๘๓-๐๐๒ สายทาง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านด้ายหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้าย
  (ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้าดินเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองโคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 24/04/2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
 
   
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 24/04/2563 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้ายและถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/04/2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยทำการเปลี่ยนใบพัดมอเตอร์สูบน้ำ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/04/2563 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 57 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก/หินผุ ถนนสุสาน บ้านป่าก๋อย - ถนนเลียบลำเหมืองตอน 2 หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/04/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก/หินผุ ซอย 8 (ต่อจากคอนกรีต) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/04/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 7 บ้านสันสลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/04/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางล้อรถ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บห 553 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/04/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 3316 เชียงราย จำนวน 1 คัน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/04/2563 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างศาลาเอนกประสงคืประจำหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/04/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 73 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นสำหรับปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/04/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/04/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบป่าช้า บ้านป่าก่อย หมู่ 8 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประภท เครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/04/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันไวรัส จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.
เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen