องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

สายตรง 084-2229455

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 4/11/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/10/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่รอบหนองโคม และตัดหญ้าถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยงานในความรับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด อาคาร ห้องน้ำ บริเวณริบอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติน้าที่ดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ของอาคาร สถานที่ ตลอดจนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดูแลสนามกีฬากลางตำบลบ้านด้ายพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย และตัดหญ้าถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โด
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ณ โรงปุ๋ยและโรงแพ็คผักปลอดสารพิษ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลขนย้ายขยะ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในตำบลบ้านด้าย ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลขนย้ายขยะ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในตำบลบ้านด้าย ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 1/10/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 22/10/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลบ้านด้าย ตามโครงการสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
  (ประกาศเมื่อ 29/09/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในงานกองช่าง อบต.บ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ส่วนกลาง ในสำนักงาน อบต.บ้านด้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลของตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/10/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (ผันลงน้ำใต้ดิน) สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด้าย วางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,357 เมตร วางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 945 เมตร อง
  (ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงหลอดไฟโรงปุ๋ยหมักองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/10/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5849 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/10/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/09/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/09/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง๕ืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/09/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด้าย วางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,357 เมตร วางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 945 เ
  (ประกาศเมื่อ 17/09/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.12 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้
  (ประกาศเมื่อ 17/09/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.