องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

สายตรง 084-2229455

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/02/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 03/02/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 03/02/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายสะพานลำเหมืองตอน 3 ซอย 4 บ้านสันสลี หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 2/02/2564 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (ผันน้ำลงใต้ดิน) สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 22/1/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท้ายหนองโคม หมู่ที่ 1 ตำบลบบ้านด้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/1/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกซอยบ้านนายประจวบ ถึง สนามกีฬา อบต.บ้านด้าย หมู่ที่ 7 สันสลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/1/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (ผันลงใต้ดิน) สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/10/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 12/01/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (สายสุสาน) หมู่ที่ 8 บ้านป่าก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 8/01/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลขนย้ายขยะ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในตำบลบ้านด้าย ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปรจำเดือน มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมถนนเลียบลำเหมืองตะวันตก หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง บ้านสันสลี หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 25/12/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 3316 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 25/12/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
 
   
การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย ม.4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 17/12/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทพเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/12/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 14/12/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 และป้ายประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 14/12/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 2/12/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่งพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของอค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีย
  (ประกาศเมื่อ 02/12/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/11/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/11/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองโคม (เชื่อมสะพานข้ามหนองโคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อม บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย เชื่อม หมู่ 5 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/11/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 6/11/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.